1 DAG
GRATIS SPORTEN

MELD JE
NU AAN!
Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fitboetiek

Kamer van Koophandel 52073939

 

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle overeenkomsten van Fitboetiek.

 

Artikel 1: Definities;

Aanvulling: de additionele dienst(en) of faciliteit(en) op de hoofdovereenkomst die tegen vergoeding kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn.

Actie: aanbieding aan het (potentiele) lid, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard aanbieding aan het (potentiele) lid.

Bedrijsfitnessabonnement: de hoofdovereenkomst en eventuele aanvulling(en) aangegaan door een werkgever (rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), waarbij Fitboetiek de sportvoorzieningen ter beschikking stelt aan de bij dit bedrijsfitnessabonnement aangesloten werknemers van de betreffende werkgever.

Personal Training Activiteiten: het begeleiden van één of meer leden, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet plaatsvindt, bij het uitvoeren van fitness-, sport- of soortgelijke activiteiten.

Fitboetiek: Vestiging zoals vermeld op uw inschrijfformulier met wie u de hoofdovereenkomst en eventuele aanvulling(en) of het bedrijfsfitnessabonnement ben overeengekomen, statutair gevestigd aan de De Vriesstraat 6, 3261 PC Oud-Beijerland en bereikbaar via hetzelfde adres.

Toegangsarmband: het armband waarmee het lid toegang verkrijgt bij de Fitboetiek gezondheidsinstelling.

Lid/Leden: degene(n) die een hoofdovereenkomst en eventuele aanvulling(en) heeft/hebben gesloten met Fitboetiek, waarbij in het geval van een bedrijsfitnessabonnement de aangesloten werknemer(s) wordt/worden beschouwd als lid/leden.

Website: www.fitboetiek.nl. Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle overeenkomsten van Fitboetiek.

Beleid: het lidmaatschapsbeleid van Fitboetiek dat van tijd tot tijd wordt aangepast. Deze is te vinden op www.fitboetiek.nl  en op verzoek verkrijgbaar bij de Club.

 

Artikel 2:

Aanmelding, lidmaatschap en toegangsarmband a. Aanmelden kan op twee manieren: het lid kan zich inschrijven op de aangegeven tijden op de website of op afspraak bij Fitboetiek. Het lidmaatschap gaat direct in na het ontvangen van een toegangsband. Het starterspakket vermeld op de hoofdovereenkomst is bij inschrijving gelijk verschuldigd. Fitboetiek is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met leden. b. De toegangsarmband heeft het lid nodig om toegang te verkrijgen tot Fitboetiek. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die in bezit zijn van een toegangsarmband krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging  van 08.00 tot 21.00 uur. c. Het lid blijft ten allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de toegangsarmband. Gebruik van de toegangsarmband is persoonsgebonden. De toegangsarmband is niet overdraagbaar. d. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de toegangsarmband, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende toegangsarmband kan tegen betaling worden verkregen. e. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het door het lid gekozen abonnement biedt.

 

Artikel 3:

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden a. lidmaatschap bij Fitboetiek kan op elk gewenst moment ingaan, de duur van het abonnement wordt door het lid gekozen tijdens inschrijving. Een overeenkomst tussen Fitboetiek en een lid dat niet is aangesloten bij een bedrijsfitnessabonnement wordt na ommekomst van de overeengekomen termijn, indien niet schriftelijk opgezegd, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. b. Fitboetiek biedt verschillende abonnementen met verschillende duur en toegangstijden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn door achterafbetaling verschuldigd, opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso voor de 28e van de maand. c. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling. d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste stornering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het betreffende lid. e. De toegangsarmband wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Fitboetiek worden geweigerd. Fitboetiek is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. De contributie voor de na ontbinding nog resterende lidmaatschapsduur, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar. f. Fitboetiek behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven zoals vermeld in sub b van dit artikel jaarlijks te indexeren/wijzigen. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Fitboetiek lid het recht om de hoofdovereenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking te ontbinden. Het Fitboetiek lid is niet gerechtigd om de hoofdovereenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing kleiner of gelijk is aan 5% of op aanpassingen voortvloeiend uit de we zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding. Bij uitleen van de toegangsarmband aan derden is Fitboetiek genoodzaakt het abonnement per direct te beëindigen en een boete te vorderen van minimaal € 35.

 

Artikel 4:

Openingstijden a. Fitboetiek behoudt zicht het recht voor, om de openingstijden te wijzigen. b. Op officiële en erkende feestdagen is Fitboetiek open voor leden d.m.v. een toegangsarmband, alleen zal er geen personeel aanwezig zijn.

 

Artikel 5:

Wijze van beëindiging en termijn a. De hoofdovereenkomst dient te worden beëindigd door opzegging per email waar het lid geregistreerd mee staat in het systeem. Graag ontvangen wij aanvullende gegevens en de reden van opzegging. Mondelinge opzeggingen worden niet rechtsgeldig gezien. b. Het lid kan de hoofdovereenkomst beëindigen tegen het einde van de lopende lidmaatschapsperiode en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, onverminderd het bepaalde in Artikel 3. Na ommekomst van de termijn van het abonnement kan voornoemd lid het lidmaatschap beëindigen conform sub a van dit artikel met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. c. Voor beëindiging van het lidmaatschap van het lid dat via een werkgever is aangesloten bij het bedrijsfitnessabonnement wordt verwezen naar artikel 8 sub b. d. Indien de hoofdovereenkomst is afgesloten voor een periode langer dan één jaar en deze wordt door het lid conform sub a van dit artikel opgezegd met geldige reden vóór afloop van de afgesproken contractperiode, dan is Fitboetiek gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of administratiekosten en/of starterspakket. Gratis actie en/of overstapmaanden staan los van de hoofdovereenkomst, deze kunnen niet van de hoofdovereenkomst in mindering worden gebracht.

 

Artikel 6:

Foto lid: bij het aangaan of wijzigingen van het abonnement kan een foto worden gemaakt van het lid ten behoeve van de identificatie van het lid.

 

Artikel 7:

Onrechtmatige uitoefening personal training activiteiten a. Het is het lid verboden om personal training activiteiten te verrichten binnen de muren van Fitboetiek zonder dat het lid een schriftelijke overeenkomst heeft met Fitboetiek en de bijbehorende vergoeding voldoet. b. Indien er naar het redelijk oordeel van Fitboetiek is gebleken dat het lid in strijd handelt met het bepaalde in sub a van dit artikel, ontvangt het lid een waarschuwing van Fitboetiek om dit handelen per direct te staken. c. Indien het lid naar het redelijk oordeel van Fitboetiek na ommekomst van een termijn van 14 dagen na de hiervoor bedoelde waarschuwing nog steeds in strijd handelt met het bepaalde in sub a van dit artikel, behoudt Fitboetiek het recht voor om de hoofdovereenkomst gesloten met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventueel door het lid vooruitbetaalde lidmaatschapsbedragen die betrekking hebben op de periode na beëindiging conform sub c van dit artikel in te houden, ter vergoeding van de door Fitboetiek geleden schade en gemaakte kosten in dit verband. De verplichting van het lid om voornoemde schade en kosten te vergoeden is na beëindiging door Fitboetiek conform sub c van dit artikel direct opeisbaar. c. Personal Training is echter wel mogelijk, indien er een afspraak is gemaakt met Fitboetiek.

 

Artikel 8:

Bedrijfsfitness a. in geval een werkgever een bedrijsfitnessabonnement heeft gesloten, draagt de werkgever zorg voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende leden, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan door Fitboetiek. b. In afwijking van artikel 3 sub a wordt een bedrijsfitnessabonnement tussen Fitboetiek en een werkgever stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt – in afwijking van artikel 6 sub b – een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

 

Artikel 9:

Risico en aansprakelijkheid a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of -activiteiten van welke aard ook, bij Fitboetiek, is geheel voor eigen risico van het lid. b. Fitboetiek, de clubmanagers en overige werknemers en/of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. c. Fitboetiek, de clubmanagers en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

 

Artikel 10:

Huisregels a. Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Fitboetiek en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Fitboetiek staan op de website. Fitboetiek is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op de website en/of Facebook direct voor iedereen. b. Fitboetiek behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels (of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag), op aangegeven van de clubmanager de hoofdovereenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschap, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 11:

Schade aan apparatuur of andere eigendommen van Fitboetiek: Indien lid schade toebrengt aan eigendommen van Fitboetiek, voor zover dit niet door normaal gebruik gebeurt, zal dit in rekening worden gebracht aan het lid. Dit geeft Fitboetiek tevens het recht op ontbinding van het lidmaatschap.

 

Artikel 12:

Klachtenbehandeling in geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van Fitboetiek kan het lid via de website het contactformulier invullen of een teamlid van Fitboetiek op de hoogte stellen van de klacht.

 

Artikel 13:

Omgang met persoonsgegevens: Fitboetiek verwerkt uw persoonsgegevens voor  verschillende doeleinden. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze privacyverklaring, te vinden op de website.

 

Artikel 14:

Camerabewaking: Fitboetiek is voorzien van camerabewaking ter bescherming van eigendommen, personeel en leden. De bewakingsbeelden worden maximaal 3 dagen bewaard.

 

Artikel 15:

Slotbepalingen a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitboetiek aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. b. Fitboetiek is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 3 sub a wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Fitboetiek en een lid voor onbepaalde duur, geldt dat Fitboetiek gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd via de website en/of Facebook.

octagon-border

Fitness bij Fitboetiek

Lees meer
logo-ico

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF.

Ultra moderne Technogym apparatuur

Lees meer

Het Biocircuit!

Alle apparaten in ons Biocircuit-vak zijn afgestemd op u en uw trainingsdoelen. Tijdens de intake hebben wij samen persoonlijk uw trainingsplan opgesteld. Dat is de basis van de voortgang die u gaat boeken met het Biocircuit. Tijdens de demonstratie stelt de persoonlijke instructeur de apparaten voor u in.

AFSLANKEN

Anders dan andere fitness in Oud-Beijerland voor het afslanken, beginnen wij als eerste met een uitvoerige kennismaking.

Wil jij ook afslanken? Klik hier voor meer informatie
logo-ico